Cumartesi, Nisan 13, 2024

Empirizm Nedir? Empirizm Temsilcileri Kimlerdir?

-

- Advertisement -

Empirizm, insanın doğuştan gelen bilgiye sahip olmadığını ve tüm bilginin duyumlar aracılığıyla deneyim yoluyla kazanıldığını savunan bir felsefi görüştür. Bu görüşe göre, bilgi doğrudan veya dolaylı olarak duyularımızın algıladığı deneyimlerimizden kaynaklanır ve bütün bilgilerimiz öznel olarak algılanır. Bu nedenle, gerçeği doğru olarak yargılayabilmek için, duyumlarımızın doğru bir şekilde yorumlanması gerektiğine inanılır.

Empirizmin temel savunucuları arasında John Locke, George Berkeley ve David Hume yer almaktadır. Locke, “An Essay Concerning Human Understanding” adlı eserinde insan bilgisinin kaynaklarını incelerken, Berkeley, gerçeklik hakkında farklı bir perspektif sunar ve Hume, bilgi ve nedensellik hakkında tartışmalar yapar.

Empirizmin günümüzdeki temsilcileri arasında önde gelen isimler arasında Willard Van Orman Quine, Nelson Goodman, W.V. Quine, Bas van Fraassen ve J.L. Austin sayılabilir. Bu filozoflar, empirizmin birçok farklı yönünü ele almışlar ve günümüzdeki bilgi felsefesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuşlardır.

- Advertisement -

Empirizm Nedir?

Empirizm, insan bilgisinin duyular aracılığıyla deneyim yoluyla kazanıldığı felsefi bir görüştür. Bu yaklaşım, insanların doğuştan bilgi sahibi olmadıklarını ve bütün bilgilerinin öznel olarak algılandığını savunur. Empirizmin temsilcileri arasında John Locke, George Berkeley ve David Hume yer alır. Empirizme göre, doğru bilgi ancak doğru yorumlanmış deneyimlerle elde edilebilir. Bilginin kaynağı olarak, duyumlar ve deneyimler kabul edilir. Empirizmin temel özellikleri arasında, bilginin öznel olarak algılanması, deneyimin öneminin vurgulanması ve doğrudan deneyime dayalı bir bilgi edinme süreci yer almaktadır. Empirizm, günümüzde de hala etkili bir felsefi yaklaşım olup, bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve epistemoloji gibi alanlarda tartışmaları devam etmektedir.

 • Empirizm, insan bilgisinin duyumlar aracılığıyla deneyim yoluyla kazanıldığı felsefi bir görüştür.
 • Empiristlere göre, insanlar doğuştan bilgi sahibi değildirler ve bütün bilgileri öznel olarak algılanır.
 • Empirizmin önde gelen temsilcileri arasında John Locke, George Berkeley ve David Hume yer almaktadır.
 • Empirizm, doğru bilginin ancak doğru yorumlanmış deneyimlerle elde edilebileceğini savunur.
 • Bilginin kaynağı olarak, duyumlar ve deneyimler kabul edilir.
 • Empirizmin temel özellikleri arasında, bilginin öznel olarak algılanması, deneyimin öneminin vurgulanması ve doğrudan deneyime dayalı bir bilgi edinme süreci yer almaktadır.
 • Empirizm, günümüzde hala etkili bir felsefi yaklaşım olup, bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve epistemoloji gibi alanlarda tartışmaları devam etmektedir.

TDK’ye Göre Empirizm Ne Demek?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre Empirizm, “duyumculuk” olarak tanımlanmaktadır. Bu felsefi akım, bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunur ve insan zihninin doğuştan boş bir sayfa gibi olduğunu kabul eder. Bu nedenle, bilginin doğru kaynağının duyusal gözlem ve deneyim olduğunu öne sürer. TDK sözlüğü, Empirizm’i “deneyimcilik” ve “duyumculuk” olarak da karşılamaktadır.

Deneycilik Ne Demek?

Deneycilik, bilginin kaynağının deneyim olduğu felsefi bir görüştür. Bu görüşe göre, insan zihninin doğuştan boş bir sayfa gibi olduğu kabul edilir ve bilgi, dış dünyadan gelen duyusal deneyimlerle elde edilir. Deneycilik, empirizm olarak da bilinir ve bilgiyi sadece deneyim yoluyla edinilebileceğini savunur.

Deneycilik felsefesi, modern bilim ve psikolojinin temelini oluşturur ve bilimde hipotezlerin deneylerle test edilmesi ve onaylanması prensibine dayanır. Bu felsefi görüşe göre, gerçek bilgi yalnızca duyusal deneyimlerden elde edilebilir ve bilginin mantıksal düşüncelerden, sezgilerden veya a priori (önceden bilinen) kaynaklardan elde edilmesi mümkün değildir.

- Advertisement -

Deneycilik, felsefe tarihi boyunca birçok filozof tarafından savunulmuştur ve özellikle John Locke, George Berkeley ve David Hume gibi filozoflar tarafından geliştirilmiştir.

İlk Çağ Felsefesinde Deneycilik

İlk Çağ felsefesi, deneycilik felsefesi açısından oldukça karmaşık bir dönemdir. Eski Yunan filozofları, bilgi kaynağının ne olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptiler. Bununla birlikte, bazı filozoflar deneycilik felsefesine yakın görüşleri savunuyorlardı.

Örneğin, Empedokles, bilginin duyular yoluyla edinilebileceğine inanıyordu ve gerçekliğin duyusal deneyimlere dayandığını savunuyordu. Benzer şekilde, Demokritos, bilginin duyusal deneyimlerden kaynaklandığını savunuyordu ve gerçekliğin madde ve hareketten oluştuğunu öne sürüyordu.

- Advertisement -

Aristoteles, duyusal deneyimlerin bilgi kaynağı olduğunu kabul etse de, ona göre bilginin sadece duyusal deneyimlerden kaynaklanmadığına inanıyordu. Ona göre, insan zihninin doğuştan bazı anlayış kapasiteleri vardı ve bu kapasiteler sayesinde bilgi edinilebilirdi. Bu nedenle, Aristoteles’in felsefesi, sadece deneyimcilik olarak değerlendirilemez.

Bununla birlikte, İlk Çağ felsefesi, deneyimcilik felsefesinin temellerini atmış ve sonraki dönemlerde deneyimcilik felsefesi için bir referans noktası oluşturmuştur.

Empirizm’in Temsilcileri Kimlerdir?

Empirizm felsefesi, bilginin deneyimden geldiğini savunan bir görüştür. Bu görüşe göre, insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir ve bilgi, dış dünyadan gelen duyusal deneyimlerle oluşur.

Empirizmin temsilcileri arasında şu filozoflar sayılabilir:

 1. John Locke: Empirizmin en önemli temsilcilerinden biri olan John Locke, “An Essay Concerning Human Understanding” adlı eserinde bilginin doğrudan deneyimden geldiğini savunur. Locke’a göre, insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir ve tüm bilgi duyu organları aracılığıyla alınır.
 2. David Hume: Empirizmin diğer önemli temsilcilerinden biri olan David Hume, bilginin sadece duyular aracılığıyla elde edilebileceğini ve metafiziksel kavramların gerçekliklerinin sorgulanması gerektiğini savunur.
 3. George Berkeley: Berkeley, “Esse est percipi” (Var olmak algılanmaktır) sözüyle bilinir. Ona göre, insan zihni, varlığı doğrudan algıladığı için, gerçeklik, doğrudan deneyimlere dayanır.
 4. Francis Bacon: Empirizmin öncülerinden olan Francis Bacon, bilgiye ulaşmak için deneyimi kullanmak gerektiğini savunur. Ona göre, bilgi, gözlem ve deneyim yoluyla elde edilir.
 5. John Stuart Mill: John Stuart Mill, empirizmin geleneksel görüşlerini benimseyerek, bilginin doğrudan deneyimden geldiğini savunur. Ona göre, insan zihni, deneyimlerin birleştirilmesiyle bilgiye ulaşır.

Bu filozoflar, empirizmin farklı yönlerini vurgulayarak, bilginin kaynağının deneyim olduğu görüşünü desteklerler.

Felsefede Empirizm (Ampirizm) Akımı Özellikleri

Empirizm, felsefi bir akım olarak bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunur. Bu görüşe göre, insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir ve bilgi, dış dünyadan gelen duyusal deneyimlerle oluşur. Empirizm, felsefe tarihi boyunca birçok filozof tarafından savunulmuştur ve aşağıdaki özellikleri taşır:

 1. Bilginin kaynağı: Empirizm, bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunur. Deneyim, duyusal gözlem ve deneyler yoluyla elde edilen bilgiyi ifade eder.
 2. İnsan zihninin doğası: Empirist filozoflar, insan zihnini doğuştan boş bir sayfa olarak görürler. Buna göre, insan zihni hiçbir bilgiyle doğmaz ve tüm bilgi deneyim yoluyla kazanılır.
 3. Metafiziksel tartışmalar: Empirizm, metafiziksel tartışmaları sorgular ve bu alanda yapılacak her türlü iddianın duyusal gözleme dayanması gerektiğini savunur.
 4. Deneyime dayalı bilgi: Empiristler, sadece deneyim yoluyla elde edilen bilginin gerçek bilgi olduğunu savunurlar. Mantıksal düşünceler ve sezgilerden ziyade, deneyime dayalı bilgiye daha fazla değer verirler.
 5. Bilginin sınırı: Empirizm, bilginin sınırlı olduğunu savunur. Dış dünyanın tamamını kapsayan ve tüm bilgiyi açıklayan bir sistem oluşturmanın mümkün olmadığını düşünürler.
 6. Bilginin doğası: Empirist filozoflar, bilginin doğası hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bazıları bilginin öznel olduğunu savunurken, bazıları ise bilginin nesnel olduğunu düşünür.

Empirizm, bilgiye dayalı tartışmaların ana kaynağıdır ve modern bilim ve psikolojinin temelini oluşturur. Bununla birlikte, bilgiye sadece deneyim yoluyla erişmeye dayalı bu görüş, bazı eleştirilere maruz kalır ve bazıları tarafından sorgulanır.

Empirizm’in Tarihsel Gelişimi

Empirizm, bilginin kaynağının duyusal deneyimler olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Empirizmin tarihsel gelişimi, Antik Yunan filozoflarından günümüze kadar uzanan bir süreçtir.

Antik Yunan filozofları Empedokles ve Demokritos, bilginin kaynağının duyular olduğunu savundular. Fakat Empirizm, modern anlamda John Locke, George Berkeley ve David Hume gibi filozoflar tarafından geliştirildi.

John Locke, “Essay Concerning Human Understanding” adlı eserinde insan zihninin doğuştan boş bir sayfa gibi olduğunu ve bilginin yalnızca duyusal deneyimlerle elde edilebileceğini savundu. Locke’a göre, bilgi doğrudan doğruya duyuların verdiği izlenimler ve bu izlenimlerin zihindeki izleri yoluyla oluşur.

George Berkeley, Locke’un görüşlerini eleştirerek, gerçeklikle ilgili olarak, yalnızca zihnin deneyimlediği şeylerin var olduğunu savundu. Ona göre, dış dünya bir illüzyondan ibaretti ve gerçeklik, insan zihninde oluşan duyusal izlenimlerden başka bir şey değildi.

David Hume, “An Enquiry Concerning Human Understanding” adlı eserinde, insan zihninin duyusal izlenimlerle dolu olduğunu ve bunların ötesinde hiçbir şeyin bilinmeyeceğini savundu. Hume, doğal bir bağlantı olduğuna inanılan nedensellik ilkesini de eleştirerek, insan zihninin bu bağlantıyı doğrudan gözlemleyemediğini öne sürdü.

Empirizm, bu filozofların çalışmalarıyla birlikte, modern bilim ve psikolojinin temelini oluşturmuştur. Bilimde hipotezlerin deneylerle test edilmesi ve onaylanması prensibi, empirizm felsefesinin bir sonucudur.

John Locke’un Empirizm Anlayışı

John Locke, 17. yüzyıl İngiltere’sinde yaşamış bir filozoftur ve Empirizm akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Locke, bilginin kaynağını deneyimde (empiri) arayan bir anlayışa sahiptir. Bu yazıda, John Locke’un Empirizm anlayışını detaylı olarak inceleyeceğiz.

Empirizm Anlayışı Nedir?

Empirizm, bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunan bir felsefi akımdır. Empiristler, bilginin doğuştan var olan bilgi ya da sezgisel bilgi gibi içsel kaynaklardan değil, dış dünyadan aldığımız deneyimler sonucu oluştuğunu savunurlar. Bu anlayışa göre, insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir ve bilgi, deneyimler sonucu bu zihinde oluşur.

John Locke ve Empirizm Anlayışı

John Locke, Empirizm akımının önde gelen filozoflarından biridir. Ona göre, insan zihni doğuştan boş bir sayfa gibidir ve deneyimler sonucu bu zihinde bilgi oluşur. Locke’a göre, deneyimler iki türdendir: dış dünya ile ilişkili deneyimler (sense experience) ve iç deneyimler (reflection). Dış dünya ile ilişkili deneyimler, duyular yoluyla alınan deneyimlerdir. İç deneyimler ise, insanın kendi zihninde yaptığı düşüncelerdir.

Locke, insan zihninin doğuştan birçok fikirle dolu olmadığını savunur. Örneğin, belli bir renk, şekil ya da boyut gibi fikirler, duyular yoluyla elde edilen deneyimler sonucu zihinde oluşur.

David Hume’ün Empirizm Anlayışı

David Hume, İskoç filozofu ve Empirizmin önemli temsilcilerinden biridir. Hume’a göre, bilgi ve felsefi kavramlar yalnızca deneyim yoluyla elde edilebilir. Empirizmin temel prensiplerine uygun olarak, Hume da insan aklının doğuştan gelen bir bilgi kaynağına sahip olmadığını savunur.

Hume’un Empirizm anlayışında, insan zihni deneyimlerle doludur ve herhangi bir doğal yasa ya da zorunluluk olmadan rastgele deneyimlerin ardından bağlantılar kurar. Yani, zihin kendi kendine belirli bir düzen sağlamaz ve insanların deneyimleri sonucu oluşan alışkanlıkları nedeniyle belirli bir takım bağlantılar kurar.

Buna ek olarak, Hume, insan aklının nedensellik ilkesine dayanarak sonuçlar çıkardığını savunur. Ancak, nedensellik ilkesinin temelindeki sebep-sonuç ilişkisi, yine deneyim yoluyla edinilmiştir ve mutlak bir gerçeklik ifade etmez. Örneğin, bir nesnenin düşüşü ile yer çekimi arasında nedensel bir bağlantı vardır. Ancak, bu bağlantı kesin değildir ve her zaman geçerli olmayabilir.

Sonuç olarak, David Hume’un Empirizm anlayışı, bilginin yalnızca deneyimler yoluyla elde edilebileceğini savunur. Hume, insan aklının nedensellik ilkesi gibi belirli kavramları deneyimlerden edindiğini ve insan zihninin kendi kendine belirli bir düzen sağlamadığını söyler. Hume’un felsefesi, Empirizmin önemli bir dalıdır ve günümüzde hala felsefi tartışmaların konusu olmaktadır.

Locke’a göre, her fikrin bir deneyime dayanması gerektiği için, deneyimlerimizin niteliği bilgimizin niteliğini belirler.

Locke’un Empirizm anlayışı, insan zihnindeki bilginin kaynağını deneyimde aradığı için, bilginin sınırlarını da tanımlar. Ona göre, insan zihninin sınırları deneyimlerle belirlenir ve zihnin dışındaki gerçekliğin ne olduğuna dair kesin bir bilgiye sahip olmak mümkün değildir.

Sonuç olarak, John Locke’un Empirizm anlayışı, bilginin kaynağını deneyimde bulan ve insan zihninin doğuştan boş bir sayfa olduğunu savunan bir felsefi anlayıştır. Locke’a göre, deneyimlerimiz bilgimizin niteliğini belirler ve zihnimizin sınırları da deneyimlerle belirlenir. Bu anlayış, günümüzde de hala felsefi tartışmaların odağında yer almaktadır.

Empirizm’e Yöneltilen Eleştiriler

Empirizm, bilginin kaynağını deneyimde arayan bir felsefi anlayıştır. Ancak, Empirizme yöneltilen bazı eleştiriler vardır. Bu eleştiriler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Deneyimlerin doğru olup olmadığına dair bir şüphe vardır. Çünkü insan duyuları yanıltıcı olabilir veya deneyimler yanıltıcı olabilir.
 2. Empirizmin, doğuştan gelen bilgi ya da sezgisel bilgi gibi içsel kaynakları reddetmesi, bazı felsefi sorunları çözümleyememesine neden olabilir.
 3. Empirizmin, sınırlı bir bilgi kaynağına dayanması, insan zihninin doğasını tam olarak açıklayamamasına neden olabilir.
 4. Empirizmin, bilginin doğuştan gelen bir şey olmadığını savunması, ahlaki değerlerin nasıl oluştuğu gibi konularda zorluklar yaratabilir.
 5. Empirizmin, zihnin sınırlarının deneyimlerle belirlenmesi, insan zihninin sınırlarını tam olarak açıklayamamasına neden olabilir.
 6. Empirizmin, bilgiyi yalnızca deneyimlerle sınırlandırması, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını engelleyebilir.

Sonuç olarak, Empirizme yöneltilen eleştiriler, deneyimlerin doğruluğu, içsel kaynakların reddedilmesi, bilginin sınırları, ahlaki değerler ve yaratıcı fikirler gibi konularda zorluklar yaratabilir. Ancak, Empirizm hala günümüzde de tartışılan ve önemli bir felsefi anlayıştır.

Empirizm’in Diğer Felsefeler İle İlişkisi

Empirizm, felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olan bir anlayıştır. Empirizm, bilginin yalnızca deneyimler yoluyla edinilebileceğini savunur ve insan zihninin doğuştan gelen bir bilgi kaynağına sahip olmadığını öne sürer. Bu nedenle, Empirizm diğer felsefi anlayışlarla ilişkilidir.

 1. Rasyonalizm: Empirizm ve Rasyonalizm, bilgi edinme yöntemleri açısından birbirinin tam tersidir. Rasyonalizm, bilginin doğuştan gelen sezgisel bilgi ve mantık yoluyla edinildiğini savunur. Empirizm ise bilginin yalnızca deneyimler yoluyla edinilebileceğini savunur.
 2. Pozitivizm: Empirizm, Pozitivizmin önemli bir öğesi olarak kabul edilir. Pozitivizm, bilginin yalnızca gözlem ve deneyimler yoluyla elde edilebileceğini savunur ve bilim ve mantık yoluyla doğrulanabilen tek bilginin pozitif bilgi olduğunu öne sürer.
 3. Pragmatizm: Pragmatizm ve Empirizm, deneyim ve pratiğin önemini vurgulayan benzer felsefi anlayışlardır. Pragmatizm, bir fikrin değerinin yalnızca pratikte kullanımının değeriyle ölçülebileceğini savunur. Empirizm ise, bilginin yalnızca deneyimler yoluyla edinilebileceğini öne sürer.
 4. Eleştirel Rasyonalizm: Empirizm ve Eleştirel Rasyonalizm, eleştirel düşüncenin önemini vurgulayan felsefi anlayışlardır. Eleştirel Rasyonalizm, her türlü inancın sorgulanması gerektiğini savunur ve doğruluğun ancak eleştirel sorgulama yoluyla ortaya çıkabileceğini öne sürer. Empirizm ise, bilginin yalnızca deneyimler yoluyla edinilebileceğini savunur ve doğru bilgiye ulaşmak için doğru yöntemler kullanılması gerektiğini söyler.

Empirizm, diğer felsefi anlayışlarla karşılaştırıldığında benzersiz bir bakış açısı sunar. Ancak, Empirizm’in bazı eleştirileri ve sınırlılıkları da vardır. Bu nedenle, Empirizm ile diğer felsefi anlayışların karşılaştırılması, felsefi düşünce tarihine önemli bir katkı sağlar.

- Advertisement -
admin
admin
Türk & Dünya Edebiyatına dair tüm mektupların yer aldığı, mektuplara dair zengin ve edebi bir koleksiyon.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

Related Stories